Picture of 林美莲 lim bee lian_t
2021年第1次门诊式家长日通告
by 林美莲 lim bee lian_t - Wednesday, 7 July 2021, 08:57 AM
 
2021年第1次门诊式家长日通告_07072021
敬启者:

兹附上本年度第1次门诊式家长日通告,请大家转发到各班家长群组,让家长能够先做准备。

谢谢

训导主任
曾湘敏