Picture of 林美莲 lim bee lian_t
02.03.2020(周一)为正常上课天
by 林美莲 lim bee lian_t - Sunday, 1 March 2020, 09:07 PM
  敬致:全体教职员生和家长

02.03.2020(周一)为正常上课天,并没有放特假,敬请关注。

光华独立中学启