Picture of 李芊潓 lee shiu hui_t
生活规划课程
by 李芊潓 lee shiu hui_t - Tuesday, 24 April 2012, 07:06 AM
  生活规划课程
主讲人:马锦华硕士
时 间:8am-12:15pm
地 点:讲堂
场 次:28-04-2012(六) 高一理、高一白、高一红
16-06-2012(六) 高一蓝、高一黄
23-06-2012(六) 初二白、初二蓝、初二黄
30-06-2012(六) 初二红、初二青

备注:请科任老师届时到场监督,谢谢。


辅导处